امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم در تاریخ 1393/06/25 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
ورود نماد فتوسا و فگستر به موضوع بازارگردانی
تایید صورتجلسه مجمع 1400/01/18صندوق حکمت ایرانیان یکم
تغییر پارامتر های نماد بیمه حکمت صبا مجمع مورخ 1400/01/10
تغییر پارامتر های نماد بیمه حکمت صبا مجمع مورخ 1399/12/20
تایید صورتجلسه مجمع 1399/07/09صندوق حکمت ایرانیان یکم
تایید صورتجلسه مجمع 1399/07/09صندوق حکمت ایرانیان یکم
تایید صورتجلسه مجمع 1399/07/29صندوق حکمت ایرانیان یکم
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه مجمع 98/10/08 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
تغییرات امیدنامه مجمع 98/09/19
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 06/06/1395
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 96/04/12
مجمع مورخ 96/7/29
افزودن اوراق مشارکت واسپاری به موضوع امیدنامه 97.04.13
تغییر کامزد مدیر 97.03.21
تمدید فعالیت صندوق 97.04.09
صورتجلسه تغییر هزینه های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی حکمت ایرانیان یکم مورخ 97/07/02
تغییرات امیدنامه مبنی بر تغییر ساختار صندوق