دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) 34,900 %99.71
2 شركت سبدگردان سهم آشنا (سهامي خاص) 50 %0.14
3 كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 50 %0.14