انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به تیر ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به تیر ماه 1398 در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.