اخبار

عنوان تاریخ درج
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1400/02/11
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1400/01/08
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/12/16
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/12/10
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/29 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/08/18
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به مهر ماه 1399 1399/08/10
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/09 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/08/06
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/07/20
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی شده) در تارنما و سایت کدال 1399/07/19
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/09 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/07/16
انتشار صورت وضعیت پرتفوی شهریور ماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/07/09
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/07/09
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/06/31
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال 1399/06/30
انتشار صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/06/05
انتشار صورت وضعیت پرتفوی تیرماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/05/08
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/05/04
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/04/31
تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/04/14
انتشار صورت وضعیت پرتفوی خردادماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/04/10
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی حکمت ایرانیان یکم منتهی به 1399/02/31 در تارنما و سایت کدال 1399/04/03
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/04/02
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/04/02
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 31فروردین 99 در تارنما و سایت کدال منتشر شد. 1399/02/10
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی شده) در تارنما و سایت کدال 1399/01/18
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 29اسفند ماه 98 در تارنما و سایت کدال 1399/01/10
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال 1398/12/28
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به بهمن ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/12/07
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به دی ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/11/10
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/10/29
تایید مصوبات مجمع تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به 1398/05/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم مورخ 1398/09/19 1398/10/14
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آذرماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/10/09
دعوت به مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/10/08
تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/10/08
صورت های مالی سالانه منتهی به 98/05/31حسابرسی شده (اصلاحیه) در کدال و سایت صندوق منتشر شد. 1398/10/03
تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/09/19
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آبانماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/09/09
دعوت به مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/09/09
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به مهرماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/08/08
عدم برگزاری مجامع مورخ 30/07/1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/07/30
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به شهریور ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/07/20
دعوت به مجامع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/07/20
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398.05.31 (حسابرسی نشده) 1398/06/31
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به مرداد ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/06/04
تشکیل مجامع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/05/12
دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/05/09
دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/05/09
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به تیر ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/05/06
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به خرداد ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/04/10
صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده نه ماهه منتهی به 1398.02.31 در سایت کدال و تارنمای صندوق 1398/04/02
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397.11.30 (حسابرسی شده) 1398/01/21
دعوت به مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق حکمت ایرانیان یکم 97.08.30 1397/08/27
دعوت به مجمع تغییرات امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم به تاریخ 1397/07/02 1397/06/18
افزایش سرمایه بانک حکمت ایرانیان با رای اکثریت سهامداران به تصویب رسید 1396/03/31
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک حکمت ایرانیان (سهامی عام) 1395/11/26
اعلامیه برگزاری مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1395/05/26
اطلاعیه در خصوص پذیره نویسی اینترنتی 1395/01/15
اعلامیه برگزاری مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1394/07/20