مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع ورود نماد فتوسا و فگستر به موضوع بازارگردانی 1400/02/18
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1400/01/18صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1400/01/31
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم مورخ 1400/01/18ساعت 9 1400/01/18
تایید صورتجلسه مجمع 1399/12/20صندوق حکمت ایرانیان یکم 1400/01/17
صورتجلسه مجمع تغییر پارامتر های بازارگردانی نماد بیمه حکمت صبا 1400/01/17
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم مورخ 1400/01/10 ساعت 9 1400/01/10
لغو مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم مورخ 1399/12/26 1399/12/24
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم مورخ 1399/12/20ساعت 9 1399/12/20
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/29 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/08/18
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/09 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/08/06
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم مورخ 1399/07/29 ساعت 15 1399/07/29
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/09 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/07/16
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/07/09
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم مورخ 1399/07/09 ساعت 15 1399/07/09
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/05/04
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/04/31
اسامی حاضرین در مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم مورخ 1399/04/14 ساعت 9 و 10 1399/04/23
تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/04/14
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/04/02
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1399/04/02
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه مجمع 98/10/08 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/12/25
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه مجمع 98/10/08 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/12/25
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/10/29
تایید مصوبات مجمع تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به 1398/05/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم مورخ 1398/09/19 1398/10/14
دعوت به مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/10/08
تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/10/08
تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/09/19
دعوت به مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/09/09
عدم برگزاری مجامع مورخ 30/07/1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/07/30
دعوت به مجامع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/07/20
تاییدیه صورتجلسه 12-05-98 صندوق مبنی بر تغییر ساختار صندوق (اساسنامه) 1398/05/30
تاییدیه صورتجلسه 12-05-98 صندوق مبنی بر تغییر ساختار صندوق (امیدنامه) 1398/05/30
تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم و اسامی حاضرین در مجمع 1398/05/12
صورتجلسه تغییر هزینه های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1397/07/02 1397/10/29
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی منتهی به 1397/05/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1397/08/30 1397/09/19
مجمع تغییرات اساسنامه (حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار) صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 97/07/02 1397/09/03
صورتجلسه افزودن اوراق مشارکت واسپاری حکمت ایرانیان به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1397/04/13 1397/05/15
صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1397/03/21 1397/05/15
صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1397/04/09 1397/05/15
صورتجلسه تغییر مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1397/02/15 1397/05/15
اسامی افراد حاضر درمجمع مورخ 96/07/29 1396/12/02
تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1396/10/27
صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 96/07/29 1396/09/12
صورتجلسه تغییرات اساسنامه مورخ 96/07/29 1396/09/12
صورتجلسه مجمع تعیین امضاداران مجاز صندوق مورخ 96/07/29 1396/08/16
صورت جلسه مجمع مورخ 1396/04/12 مورد تایید سازمان 1396/06/05
صورت جلسه مجمع مورخ 16/08/95 مورد تایید سازمان 1395/10/04
مجمع 1395/08/22
تصویب مجمع تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به 31/05/94 1394/09/02
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق مورخ 04/08/94 1394/08/12
مجمع موسس مورخ 24/06/93 1393/09/11
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری حکمت ایرانیان یکم 1393/09/11