صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1399/11/30(حسابرسی شده) 1400/02/05
افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به فروردین ماه 1400 1400/02/05
صورت مالی شش ماهه منتهی به 1399/11/30(حسابرسی شده) 1400/02/04
افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به اسفند ماه 1399 1400/01/08
صورت مالی شش ماهه منتهی به 1399/11/30(حسابرسی نشده) 1399/12/26
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1399/11/30(حسابرسی نشده) 1399/12/26
افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به بهمن ماه 1399 1399/12/03
افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به دی ماه 1399 1399/11/04
افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آذر ماه 1399 1399/10/03
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1399/08/30 1399/09/25
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1399/08/30 1399/09/25
افشای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آبان ماه 1399 1399/09/04
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به مهر ماه 1399 1399/08/10
صورت‌های مالی یکساله منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی شده) 1399/07/19
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی شده) 1399/07/19
صورت وضعیت پرتفوی شهریور ماه 1399 1399/07/09
صورت های مالی سالانه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده) 1399/06/30
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده) 1399/06/30
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به مرداد 99 1399/06/05
صورت وضعیت پرتفوی تیرماه 1399 در تارنما و سایت کدال 1399/05/08
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به خردادماه 99 1399/04/10
صورت های مالی نه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی حکمت ایرانیان یکم منتهی به 1399/02/31 1399/04/03
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی حکمت ایرانیان یکم منتهی به 1399/02/31 1399/04/03
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به اردیبهشت 99 1399/03/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/01/31 1399/02/10
صورت‌های مالی 6 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی شده) 1399/01/18
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی شده) 1399/01/18
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/10
صورت‌های مالی 6 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی نشده) 1398/12/28
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی نشده) 1398/12/28
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/11/30 1398/12/07
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/10/30 1398/11/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/09/30 1398/10/09
صورت های مالی سالانه منتهی به 98/5/31 حسابرسی شده(اصلاحیه) 1398/10/03
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 98/8/30 1398/09/27
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 98/8/30-سهم بانک حکمت 1398/09/27
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 98/8/30-سهم بیمه حکمت صبا 1398/09/27
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 98/8/30-اوراق مشارکت حکمت ایرانیان(حکمت 01) 1398/09/27
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/08/30 1398/09/09
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/07/30 1398/08/08
صورت های مالی سالانه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی شده) (اصلاحیه) 1398/07/29
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/06/31 1398/07/20
صورت های مالی سالانه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی شده) 1398/07/18
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی شده) 1398/07/18
صورت های مالی سالانه منتهی به 1398.05.31 (حسابرسی نشده) 1398/06/31
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398.05.31 (حسابرسی نشده) 1398/06/31
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به مرداد ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/06/04
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/04/31 1398/05/06
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/03/31 1398/04/10
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1398.02.31 1398/04/02
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1398.02.31 1398/04/02
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/02/31 1398/03/08
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/01/31 1398/02/10
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1397.11.30 (حسابرسی شده) 1398/01/21
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397.11.30 (حسابرسی شده) 1398/01/21
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/12/29 1398/01/07
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1397.11.30 1397/12/28
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397.11.30 1397/12/28
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/10/30 1397/11/06
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/09/30 1397/10/04
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1397.08.30 1397/10/01
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 1397.08.30 1397/10/01
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/05/31 (اصلاح شده) 1397/09/17
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/08/30 1397/09/07
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/05/31 1397/08/09
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/05/31 1397/08/09
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/07/30 1397/08/07
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/05/31 (حسابرسی نشده) 1397/06/27
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/05/31(حسابرسی نشده) 1397/06/27
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/05/31 1397/06/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/04/31 1397/05/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/03/31 1397/04/10
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1397.02.31 1397/04/03
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1397.02.31 1397/04/03
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/02/31 1397/03/07
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 97/01/31 1397/02/10
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به96.11.30 (حسابرسی شده) 1397/02/02
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 96.11.30 (حسابرسی شده) 1397/02/02
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 961229 1397/01/08
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/11/30 1397/01/05
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 1396/11/30 1397/01/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق برای بهمن ماه 96 1396/12/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق برای دی ماه 96 1396/11/10
افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای آذر ماه 1396/10/20
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 96.08.30 1396/09/29
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 96.8.30 1396/09/29
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/05/31 حسابرسی شده 1396/07/17
صورت های مالی یکساله منتهی به 96/05/31 حسابرسی شده 1396/07/17
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 96/02/31 1396/03/30
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 96/02/31 1396/03/30
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 30/11/95 حسابرسی شده 1396/01/16
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30/11/95 1395/12/26
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 30/11/95 حسابرسی نشده 1395/12/26
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30/08/95 1395/10/01
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30/08/95 1395/10/01
صورت های مالی یکساله منتهی به 1395.05.31 حسابرسی شده (اصلاحیه) 1395/07/13
گزارش عملکرد منتهي به 95.05.31(حسابرسی شده) 1395/07/11
صورت های مالی یکساله منتهی به 1395.05.31 حسابرسی شده 1395/07/11
صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 31/05/1395 1395/06/20
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31/05/1395 1395/06/20
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31/02/1395 1395/03/31
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31/02/1395 1395/03/16
صورتهای مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 30 بهمن 94 1395/01/22
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30/11/1394 1394/12/19
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30/11/94 1394/12/19
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30/08/94 1394/09/30
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 31/05/94 1394/07/18
صورتهای مالی یکساله حسابرسی شده منتهی به 31/05/94 (اصلاحی) 1394/07/18
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31/05/94 1394/06/02
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 31/02/94 1394/05/04
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31/02/94 (اصلاحی) 1394/04/10
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31/02/94 (اصلاحی) 1394/04/10
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 30/11/93 (اصلاحی) 1394/04/10
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30/10/93 (اصلاحی) 1394/04/10
صورتهای مالی منتهی به 30/11/1393 (اصلاحی) 1394/04/02
صورتهای مالی منتهی به 31 اردیبهشت صندوق حکمت ایرانیان یکم 1394/04/02
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31/02/1394 1394/04/01
صورتهای مالی یک ماه و 14 روز منتهی به 30/11/1393 حسابرسی نشده 1394/01/17
صورتهای مالی از ابتدا تا 16/10/1393 صندوق حکمت ایرانیان یکم 1394/01/17
گزارش عملکرد از ابتدا تا 16/10/1393 صندوق حکمت ایرانیان یکم (اصلاحی) 1393/12/12
گزارش عملکرد یک ماه و سیزده روز منتهی به 30/11/1393 1393/12/12
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30/11/1393 1393/12/06
گزارش عملکرد از ابتدا تا 17/10/1393 1393/11/21
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30/08/94 1393/09/10
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 31/05/94 1393/06/29