بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 292,182 86.71 100,017 27.84 7,079 3.09 7,079 3.32
اوراق مشارکت 35,957 10.67 190,489 53.02 191,101 83.55 195,891 91.78
سپرده بانکی 4,833 1.43 46,553 12.96 30,541 13.35 10,457 4.9
وجه نقد 39 0.01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 3,969 1.18 22,245 6.19 19 0.01 2 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 292,182 86.71 100,017 27.84 7,079 3.09 7,079 3.32