بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 191,659 97.56 191,659 97.56 191,580 97.12 195,216 96.72
سپرده بانکی 4,725 2.41 4,725 2.41 5,625 2.85 6,564 3.25
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 66 0.03 66 0.03 63 0.03 55 0.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0