بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم به همراه توضیحات

حسابرس صندوق اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم به همراه توضیحات