بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم به همراه توضیحات به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم به همراه توضیحات