ارکان صندوق

مدیر صندوق سرمایه گذاری

حسابرس صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم به همراه توضیحات

متولی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

کارگزار صندوق اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم به همراه توضیحات به همراه توضیحات