درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری

گواهی سرمایه گذاری ممتاز

اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری

گواهی سرمایه گذاری عادی

فرم پذیره نویسی

فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه گذاری

ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 حكمت ايرانيان سعادت آباد 1214-841-1591698-1 IR770650121484101591698001
2 حكمت ايرانيان سعادت آباد 1214-801-1591698-2 IR180650121480101591698002
3 حکمت ایراینان سعادت آباد 1214-801-1591698-1 IR450650121480101591698001