تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/09 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/09 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم در تاریخ 1399/08/06 به شماره نامه 122/73165 سازمان بورس اوراق بهادار تهران به منظور تعیین صاحبان امضای مجاز، به ثبت رسید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل