انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال

صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال منتشر شد.