انتشار صورت وضعیت پرتفوی خردادماه 1399 در تارنما و سایت کدال

 صورت وضعیت پرتفوی خردادماه 1399 در تارنما و سایت کدال منتشر شد.