انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی حکمت ایرانیان یکم منتهی به 1399/02/31 در تارنما و سایت کدال

صورت های مالی و گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی حکمت ایرانیان یکم منتهی به 1399/02/31 در تارنما و سایت کدال منتشر گردید