انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 29اسفند ماه 98 در تارنما و سایت کدال

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 29اسفند ماه 98 در تارنما و سایت کدال منتشر شد.