انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال

صورت های مالی و گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی نشده) در تارنما و سایت کدال منتشر شد.