انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به بهمن ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به دیماه 1398 در تارنما و سایت کدال منتشر شد.