تایید مصوبات مجمع تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به 1398/05/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم مورخ 1398/09/19

 مصوبات مجمع تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به 1398/05/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم مورخ 1398/09/19  طی نامه شماره 122/58783 مورخ 1398/10/14 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تایید شد.

دستور جلسه: تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/05/31

                تمدید تصدی سمت موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس

                انتخاب روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالنتشار