انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آذرماه 1398 در تارنما و سایت کدال

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آذرماه 1398 در تارنما و سایت کدال منتشر شد.