صورت های مالی سالانه منتهی به 98/05/31حسابرسی شده (اصلاحیه) در کدال و سایت صندوق منتشر شد.

صورت های مالی سالانه منتهی به 98/05/31 حسابرسی شده(اصلاحیه) در کدال و سایت صندوق منتشر شد.