انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آبانماه 1398 در تارنما و سایت کدال

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آبانماه 1398 در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.