انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به شهریور ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به مرداد ماه 1398 در تارنما و سایت کدال منتشر شد.