انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398.05.31 (حسابرسی نشده)

صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398.05.31 (حسابرسی نشده)  در تارنما و کدال منتشر گردید.