صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده نه ماهه منتهی به 1398.02.31 در سایت کدال و تارنمای صندوق

 صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده نه ماهه منتهی به 11398.02.30 در تاریخ 1398/04/02در کدال و سایت صندوق منتشر شد.