انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397.11.30 (حسابرسی شده)

 صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1397.11.30 در تاریخ 1398/01/21 در کدال و سایت صندوق منتشر شد.