آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک حکمت ایرانیان (سهامی عام)

با احترام بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک حکمت ایرانیان دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده حضور به عمل بهم رسانند.


منبع:
http://www.hibank٢٤.ir/personal